Zgłaszanie zdarzeń straży pożarnej

Centra operacyjne straży pożarnych (OSP) PL-SK Habovka – Czarny Dunajec

Młodzi strażacy

O projekcie

Informacja o realizacji projektu

„Spoločná prevencia, koordinácia činností a efektívna pripravenosť na ochranu životného prostredia a obyvateľov prihraničného regiónu Habovka a Czarny Dunajec proti požiarom.“


„Wspólne zapobieganie, koordynacja działań i gotowość do skutecznej ochrony przeciwpożarowej środowiska i mieszkańców regionów przygranicznych Habovka - Czarny Dunajec.“


O PROJEKTE

Projekt sa zameriava na zavedenie systému v prevencii a ochrane cezhraničného regiónu a tým k zabezpečeniu a zvýšeniu ochrany osôb, majetku, prírodného bohatstva, fauny a flóry pred prírodnými katastrofami alebo katastrofami vzniknutými ľudským pôsobením, konkrétne pred hrozbami ohňa. Má za úlohu zabezpečiť implementáciu systému koordinovanej spolupráce medzi partnermi na slovenskej a poľskej strane hranice, vybudovanie, vybavenie a fungovanie požiarnej stanice a vytvorenie zázemia pre dobrovoľný požiarnicky zbor v prihraničnej poľsko-slovenskej oblasti a spoluprácu dobrovoľných požiarnickych zborov na oboch stranách prihraničnej oblasti. Dosiahnutie tohto cieľa sleduje tiež vytvorením podmienok na dosahovanie efektov cieľov projektu, konkrétne aj vybudovaním základne pre požiarnu jednotku prístavbou požiarnej zbrojnice ku kultúrnemu domu v obci Habovka na slovenskej strane a o rekonštrukciu a rozšírenie už existujúcej požiarnej zbrojnice v Czarny Dunajec. Pre plné využitie

Obaja cezhraniční partneri, ako Habovka tak aj Czarny Dunajec, sú už danou polohou odkázané na vzájomnú spoluprácu, ktorá je pre obe strany v každom ohľade výhodná. Spoločným sústredením sa na jednotlivé problémy obidvaja partneri môžu ťažiť zo vzájomnej blízkosti, koordinovať svoje aktivity v prospech regiónu, a tak sa priamo podielať na prospechu Európskej únie.

Hlavným cieľom projektu je zlepšenie podmienok životného prostredia v poľsko-slovenskej prihraničnej oblasti so zameraním na zvýšenie bezpečnosti v prípade požiarov , povodní a technologických rizík v poľsko-slovenskej prihraničnej oblasti. Hlavný cieľ bude dosahovaný s využitím projektu pripraveného cezhraničného systému synchronizovaných aktivít partnerov projektu, ako aj investícií, ktoré determinujú tvorbu predpokladov na aktivity zabezpečovania zvýšenej bezpečnosti.

Projekt je realizovaný partnermi projektu v troch etapách . V každej etape .je uskutočňovaných 4-6 aktivít

Rozhodujúce aktivity projektu :

Identifikácia zahraničného partnera projektu (VP Habovka , PP1 Gmina Czarny Dunajec) Projektová dokumentácia na stavbu požiarnej zbrojnice Verejné obstarávania Stavba požiarnej zbrojnice stavba ukončená august 2014 Stavebný dozor Nové požiarnicke vozidlá WEB stránka projektu - výroba ukončená august 2014 Požiarnicke cvičenie Habovka 21.09.2014 Školenie požiarnikov Czarny Dunajec 28.09.2014 Informácie, publicita a propagáca projektu v médiách priebežne
ZHRNUTIE REALIZÁCIE PROJEKTU  od 1. 8. 2013  do 09.11.2014
I. V období realizácie projektu, t. j. od 1. 8. 2013 realizovali obce Habovka a Gmina Czarny Dunajec všetky aktivity naplánované v rámci jednotlivých etáp projektu a dosiahli predpokladané výstupy:

0. etapa – prípravná etapa: Prípravné aktivity a náklady boli spojené s vypracovaním finančnej analýzy projektu. Počas prípravnej etapy sa zástupcovia obce Habovka a Gminy Czarny Dunajec zúčastnili na stretnutiach týkajúcich sa prípravy projektu, počas ktorých partneri dohodli spoločné aktivity pri realizácii projektu, boli prijaté zásady spolupráce a stratégia týkajúca sa protipožiarnych opatrení realizovaných spoločne s partnermi z Habovky a z Czarného Dunajca. Pred podaním žiadosti o finančný príspevok obec Habovka a Gmina Czarny Dunajec pripravili a zhromaždili potrebnú dokumentáciu, vrátane ekonomickej a finančnej analýzy, analýzy dopadu na životné prostredie a pod.

1. Etapa – Realizácia invesícií  VP
Príprava realizácie investícií VP a realizácia investícií VP  VO                                             Dátum ukončenia        Zmluva s dodávateľom podpísaná dňa VO  Projekt .dokumentácia           30.01.2009                            11.02.2009 VO stavba požiarnej zbrojnice      13.12.2013                        28.04.2014  Kolaudačné konanie na stavbu zvolané na 28.10.2014 , kolaudačné rozhodnutie 06.11. 2014 (č. 414/2014-20H ) VO stav.dozor                              15.04.2014                           22.05.2014    Stavebný dozor uskutočňovaný priebežne v náväznosti na realizáciu stavby - ukončený vydaním kolaudačného rozhodnutia zo dňa 06.11.2014  VO Požiarnicke.auto                     17.07.2014                          01.10.2014     Podpis obstarávacej zmluvy na dodávku hasičského auta . Dodávka hasičkého auta realizovaná - preberací protokol zo dňa 08.11.2014   

 1. Etapa – Realizácia invesícií  PP1 Bolo pripravené a uskutočnené verejné obstarávanie týkajúce sa kúpy špecializovaného hasičského vozidla. Dňa 27. 2. 2014 bola pripravená dokumentácia verejného obstarávania odovzdaná kontrolórovi prvého stupňa za účelom realizácie kontroly ex-ante. Dňa 26. 3. 2014 bolo vyhlásené verejné obstarávanie. Ponuky boli otvorené dňa 3. 4. 2014. Dodávateľ bol vybraný dňa 4. 4. 2014. Zmluva s dodávateľom bola podpísaná dňa 11. 4. 2014. V súlade s uzavretou zmluvou s firmou SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. – dodávateľom špecializovaného hasičského vozidla, ktorý bol úspešným uchádzačom vo verejnom obstarávaní – bolo hasičské vozidlo dodané dňa 16. 5. 2014 obci Czarny Dunajec a dňa 23. 5. 2014 bolo odovzdané do prevádzky v jednotke Dobrovoľníckeho hasičského zboru v Czarnom Dunajci.

Bolo tiež uskutočnené verejné obstarávanie na rekonštrukciu Hasičskej zbrojnice Dobrovoľníckeho hasičského zboru v Czarnom Dunajci. Dokumentácia verejného obstarávania bola odovzdaná kontrolórovi prvého stupňa za účelom realizácie kontroly ex-ante dňa 7. 3. 2014. Verejné obstarávanie bolo vyhlásené dňa 2. 4. 2014. Ponuky boli otvorené dňa 17. 4. 2014. Dodávateľ bol vybraný dňa 8. 5. 2014. Dňa 26. 5. 2014 bola uzavretá zmluva s dodávateľom prác pri rekonštrukcii interiérov Hasičskej zbrojnice Dobrovoľníckeho hasičského zboru v Czarnom Dunajci – verejnou obchodnou spoločnosťou Firma Instalacyjno-Budowlana „Michalik” s.c., ktorý bol vybraný vo verejnom obstarávaní. Rekonštrukčné práce boli začaté. Zároveň bol vybraný inšpektor stavebného dozoru, s ktorým bola dňa 26. 5. 2014 uzavretá zmluva. V monitorovacom období bola dokončená prvá a druhá etapa rekonštrukcie a zaplatená prvá čiastková faktúra. Počas rekonštrukčných prác bola zistená potreba realizácie naviac prác. Sú nevyhnutné pre riadne splnenie zmluvy a ich realizácia je potrebná z dôvodu výskytu situácie, ktorá sa predtým nedala predvídať. Dňa 15. 7. 2014 bola zostavená zápisnica o nevyhnutných prácach, v ktorej bola potvrdená potreba realizácie naviac prác s hodnotou 19.344,42 PLN s DPH. Dňa 16. 7. 2014 bola uzavretá zmluva na realizáciu naviac prác podľa čl. 67 ods. 1 bod 5a zákona o verejnom obstarávaní. V súvislosti s tým bolo tiež potrebné predĺžiť realizáciu rekonštrukčných prác o jeden mesiac, t. j. do dňa 29. 8. 2014. Dňa 23. 7. 2014 bol podpísaný dodatok k zmluve, ktorým bol zmenený vecný a finančný harmonogram pri zohľadnení naviac prác. Náklady na naviac práce budú financované z vlastných prostriedkov obce Czarny Dunajec mimo projektu. Rekonštrukcia priestorov Hasičskej zbrojnice Dobrovoľníckeho hasičského zboru v Czarnom Dunajci bola dokončená a dňa 3. 9. 2014 bol podpísaný konečný protokol.

 2. etapa – realizácia mäkkých projektových aktivít: Od začiatku realizácie projektu partneri projektu obec Habovka  a Gmina Czarny Dunajec ako partneri projektu stále komunikovali  vo veciach spojených s prípravou realizácie mäkkých projektových aktivít. Konzultovali obsah a koncepciu webovej stránky projektu, rozsah a podrobný plán realizácie spoločných cvičení hasičov a seminára. Okrem toho partneri projektu zhromažďovali informácie a dokumentáciu o dôležitých projektových aktivitách za účelom ich neskoršieho zverejnenia na webovej stránke projektu.
Partneri projektu spoločne realizovali prípravy v súvislosti s organizáciou školenia a spoločných cvičení pre hasičov, ich realizácia bola  naplánovaná na september 2014.
Dňa 21. 9. 2014 sa zástupcovia obce Habovka , Dobrovoľného hasičského zboru Habovka , Gminy  Czarny Dunajec a Dobrovoľníckeho hasičského zboru Czarny Dunajec zúčastnili na spoločných cvičeniach pre hasičov, ktoré boli organizované slovenským partnerom (VP) v Habovke na Slovensku.
Dňa 28. 9. 2014 bolo v Czarnom Dunajci organizované spoločné školenie pre hasičov z partnerských obcí projektu. V divadelnej sieni Centra kultúry a propagácie v Czarnom Dunajci bolo priblížené postavenie hasičských zborov na území obce Czarny Dunajec, bola prezentovaná jednotka Dobrovoľníckeho hasičského zboru Czarny Dunajec. Na koniec školenia v areáli pred zbrojnicou dobrovoľníckeho hasičského zboru sa konala prehliadka hasičských zariadení miestnej jednotky. Na stretnutí sa okrem hasičov z Czarného Dunajca a Habovky zúčastnili starosta Habovky Ján Taraj a veliteľ Štátneho hasičského zboru v Nowom Targu mł. bryg. mgr inż. Mariusz Łaciak. Stretnutie viedol koordinátor projektu – Mariusz Garus, splnomocnenec starostu pre ochranu neverejných informácií na Obecnom úrade v Czarnom Dunajci.
Bola navrhnutá, spracovaná a vytlačená   informačná brožúra o projekte a obaja partneri projektu zabezpečili výrobu a osadenie    2 informačných a pamätných tabúľ. Tabule boli osadené podľa príslušných noriem  na objekty vybudovanej hasičskej zbrojnice v Habovke (VP) a tiež na zrekonštruovanej  hasičskej zbrojnici Dobrovoľníckeho hasičského zboru v Czarnom Dunajci a v areáli pred zbrojnicou. Brožúra v poľštine a slovenčine bola vydaná v počte 200 výtlačkov.
VP zabezpečil výrobu a uvedenie do prevádzky web stránku projektu www.firehousePL-SL.eu . Po celú dobu realizácie projektu boli spoločne  projektovými partnermi  realizované práce  týkajúce sa webovej stránky projektu – dopĺňali sa dáta a informačné a grafické materiály. Informácie o aktivitách realizovaných v rámci projektu boli tiež zverejňované na webovej stránke obce Habovka a  Czarny Dunajec.
Dňa 17. 7. 2014 a dňa 15. 8. 2014 uzatvorili projektoví partneri: obec Habovka a Gimina Czarny Dunajec  Dohody o spolupráci týkajúce sa realizácie projektových aktivít a neskoršej spolupráce pri koordinácii aktivít hasičov z oboch regiónov v oblasti požiarnej ochrany a predchádzania ohrozeniam.
Dňa 15. 10. 2014 bola partnermi projektu VP a PP1 uzavretá zmluva o spolupráci so 40 hasičmi-dobrovoľníkmi z územia obec Habovka i  so 40 hasičmi-dobrovoľníkmi z územia obce Czarny Dunajec, ktorí boli začlenení do systému požiarnej ochrany vypracovaného v rámci projektu spoločne so slovenským partnerom. Bola tiež podpísaná zmluva o spolupráci so zástupcami 13 lokalít z územia Habovky a 15 lokalít z územia obce Czarny Dunajec, týkajúca sa spolupráce pri príprave a realizácii školení a záchranných aktivít, ktoré budú v budúcnosti organizovať Projektoví partneri v regióne Oravy a obce Czarny Dunajec .

II.  Kontroly  a zmeny:
V období realizácie projektu bola vykonaná kontrola u VP .  ale neboli žiadne kontroly u PP1 Kontrola u VP bola vykonaná Dňa 4.12.2014 sa uskutočnila kontrola na mieste z MPaRR SR na projekt cezhraničnej spolupráce  317/10. Kontroly sa zúčastnili p.Cibulková Dana,,p.Peter Balun a p.Marian Fackovec. Kontrolovaný subjekt obec Habovka. za obec Habovka boli na kontrole pritomní Jan Taraj  starosta obce  a p.Margita Štechova  ekonóm. Na uvedenej kontrole na mieste boli kontrolované účtovné doklady,zmluvy, proces VO, stavba požiarnej zbrojnice ,požiarne auto , podporné dokumenty projektu a ostatné dokumenty týkajuce sa projektu.  
Obec Habovka (VP) ani Czarny Dunajec (PP1) nezavádzali zmeny do projektu.

 III. Ukazovatele projektu:
Projekt mal cezhraničný charakter a bol realizovaný spoločne oboma partnermi: obcou Habovka a obcou Czarny Dunajec. Vo výsledku realizácie všetkých naplánovaných aktivít nadviazali projektoví partneri úzku spoluprácu v rozsahu ochrany životného prostredia v prihraničnej oblasti na poľskej a slovenskej strane vďaka vybudovaniu integrovaného záchranného systému, ktorý sa bude spoločne využívať v prihraničnej oblasti. Na oboch stranách hranice boli zlepšené podmienky fungovania dobrovoľníckych hasičských zborov vďaka kúpe zariadení a rekonštrukcie hasičských zbrojníc. Došlo k výmene skúseností a upevneniu spolupráce medzi poľskými a slovenskými hasičmi počas spoločne organizovaných cvičení a školení. Bola vyrobená a sprevádzkovaná webová stránka www.firehousepl-sk.eu, ktorá nielen prezentuje informácie o projekte a aktivitách hasičských zborov z prihraničnej oblasti, ale tiež zvyšuje účinnosť spolupráce tým, že umožňuje rýchly a priamy kontakt v prípade výskytu ohrozenia. Partneri tiež pripravili dvojjazyčné poľsko-slovenské publikácie s informáciami o projekte a o aktivitách hasičov z oboch partnerských obcí. Vo výsledku týchto všetkých aktivít boli dosiahnuté ciele projektu a hasiči-dobrovoľníci z územia oboch prihraničných obcí – projektových partnerov boli pripravení na spoločné predchádzanie, koordinovanie aktivít a efektívnu protipožiarnu ochranu prostredia a obyvateľov prihraničných regiónov Habovky a Czarného Dunajca. Potvrdzujú to tiež dosiahnuté ukazovatele projektu:
0. Etapa Výber a určenie rozsahu povinností projektových partnerov – obec Habovka a obec Czarny Dunajec – ukazovateľ realizovaný v súlade s podpísanou Partnerskou zmluvou zo dňa 30. 10. 2013  a zmluvou o poskytnutí finančného príspevku pre projekt podpísanou dňa 10. 2. 2014  .
1. etapa Počet budov realizovaných  v rámci projektu (VP) – 1 budova – stavba Hasičskej zbrojnice  hasičského zboru v obci Habovke  – ukazovateľ splnený  kolaudačné rozhodnutie  06.11. 2014  (č. 414/2014-20H)  (PP1) – 1 budova – rekonštrukcia priestorov Hasičskej zbrojnice Dobrovoľníckeho hasičského zboru v Czarnom Dunajci – ukazovateľ splnený v súlade s dokumentáciou investície a preberacím protokolom prác z 3. 9. 2014. Počet špecializovaných hasičských vozidiel (VP) – 1 vozidlo – špecializované hasičské vozidlo pre Dobrovoľnícky hasičský zbor v Habovke – -Podpis obstarávacej zmluvy na dodávku hasičského auta 01.10.2014 .  Dodávka hasičkého auta realizovaná -  preberací protokol zo dňa 08.11.2014     (PP1) – 1 vozidlo – špecializované hasičské vozidlo pre Dobrovoľnícky hasičský zbor v Czarnom Dunajci – dokumentácia spojená s kúpou, zmluva z 11. 4. 2014 s dodávateľom vozidla – spoločnosťou SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o.
2. Etapa  VP   Počet obyvateľov, na ktorých má projekt vplyv – 19105 osôb – ukazovateľ dosiahnutý – zdroj Štatistický úrad  SR . Tento ukazovateľ je zhodný ako bolo plánované pri rozdeľovaní ukazovateľov medzi projektových partnerov.  Projektové územie – 696,92 km2 – dáta ukazovateľa :   Štatistický úrad geodézie a katastra SR  . Ukazovateľ rozloha územia zasiahnutá projektom : - ukazovateľ plnený na   35,11 % , pričom však boli dodržané hodnoty rozlohy územia zasiahnuté projektom podľa finančnej analýzy pre projekt. Vykazované plnenie síce iba na 35,11 %    , ale de facto je  územie zasiahnuté projektom v celkovej rozlohe 1986,75km2  (  Rozlohy v km2 okres Tvrdošín 478,92, okres Námestovo 690,46, okres Dolný Kubín 491,87, časť obcí Liptovský Mikuláš 107,16 km2, okres Dunajec 218,34 km2/  .  K tomu uvádzame, že pri doterajších skúsenostiach sa zapájajú obce pri riešeniach požiarnych udalostí i cvičení v širokom okolí bez ohľadu na to, o ktorú obec,mesto,alebo okres ide. Naše okolie sa nachádza v druhom až piatom stupni ochrany prírody a krajiny v Západnej oblasti Tatier-Rohačov. Západné Tatry patria k jednotke, ktorú geológovia nazvali Centrálne Západné Karpaty. V tomto ohľade pripravenosť obcí oblasti Habovka a Czarny Dunajec spĺňajú tieto kritériá, a v danom prípade je územie zasiahnuté projektom v celkovej rozlohe 1986,75km2.  Jedná sa okolie Liptovskej , Oravskej a Poľskej strany Tatier. Údaje sú ziskané s ústavu geodézie a katastra SR a ŠÚ SR.
Počet dobrovoľníkov VP začlenených do záchranného systému – 40 osôb – ukazovateľ realizovaný v súlade so zmluvou o spolupráci s hasičmi-dobrovoľníkmi z  dobrovoľníckých hasičských zborov z územia obce Habovka, uzavretou dňa 15. 10. 2014.
Počet obcí zahrnutých do projektu – 13 obcí z územia obce Habovka – ukazovateľ realizovaný v súlade s uzavretou dňa 15. 10. 2014 zmluvou o spolupráci s jednotkami Dobrovoľníckeho hasičského zboru so sídlami v 13 lokalitách obce  Habovka  ( obce :  Habovka, Zuberec, Oravský Biely Potok, Podbiel, Nižná, Štefanov nad Oravou, Zábiedovo, Brezovica, Liesek, Čimhová, Vitanová, Hladovka, Suchá Hora)
2. Etapa PP1 Počet obyvateľov, na ktorých má projekt vplyv – 22 110 osôb – ukazovateľ dosiahnutý v súlade s registrom obyvateľov obce Czarny Dunajec – katalóg adries ku dňu 31. 12. 2014. Tento ukazovateľ je vyšší o 110 osôb než bolo plánované pri rozdeľovaní ukazovateľov medzi projektových partnerov. Vyplýva to z väčšieho demografického rastu zaznamenaného v tomto období.
Projektové územie – 218 km2 – ukazovateľ dosiahnutý v súlade s údajmi z databázy miestnych údajov Hlavného štatistického úradu. Tento ukazovateľ je nižší o 2 km2 než bolo plánované pri rozdeľovaní ukazovateľov medzi projektových partnerov. Je však uvedený precízne a v súlade s presnými údajmi Hlavného štatistického úradu, v tabuľke s rozdelením ukazovateľov bol neznačne zaokrúhlený.
Počet dobrovoľníkov začlenených do záchranného systému – 40 osôb – ukazovateľ realizovaný v súlade so zmluvou o spolupráci s hasičmi-dobrovoľníkmi z 15 dobrovoľníckých hasičských zborov z územia obce Czarny Dunajec, uzavretou dňa 15. 10. 2014.
Počet obcí zahrnutých do projektu – 15 lokalít/obcí z územia obce Czarny Dunajec – ukazovateľ realizovaný v súlade s uzavretou dňa 15. 10. 2014 zmluvou o spolupráci s jednotkami Dobrovoľníckeho hasičského zboru so sídlami v 15 lokalitách obce Czarny Dunajec (lokality: Czarny Dunajec, Wróblówka, Ciche, Ratułów, Czerwienne, Stare Bystre, Dział, Chochołów, Podczerwone, Koniówka, Piekielnik, Odrowąż, Pieniążkowice, Podszkle, Załuczne). Ukazovateľ bol plne dosiahnutý, a použitie slová „obcí“ [poľ. gmin] namiesto lokalít/obcí [poľ. sołectw/miejscowości] vyplýva z nepresného prekladu zo slovenského jazyka. V súlade s rozsahom a cieľmi projektu majú realizované aktivity prispievať k spoločnému predchádzaniu, koordinácii aktivít a protipožiarnej ochrane životného prostredia a obyvateľov prihraničných regiónov Habovka a Czarny Dunajec. Preto projekt predpokladal zahrnutie do týchto aktivít celého územia obce Czarny Dunajec, tzn. všetkých 15 lokalít [poľ. sołectw/miejscowości], ktoré podľa administratívneho členenia k nej patria. Došlo k tomu vďaka realizácii aktivít v 2. etape projektu (Realizácia mäkkých projektových aktivít), ktorá zahŕňala cvičenia pre hasičov v Habovke, školenie v Czarnom Dunajci, vytvorenie webovej stránky. Na všetkých týchto aktivitách sa zúčastnili hasiči z jednotiek dobrovoľníckych hasičských zborov z 15 lokalít obce Czarny Dunajec. Všetky ukazovatele tejto etapy sa týkajú obce Czarny Dunajec – jej územia, obyvateľov a jednotiek dobrovoľníckych hasičských zborov – „počet obyvateľov, na ktorých má projekt vplyv” – obyvatelia celej obce Czarny Dunajec, „projektové územie“ – územie celej obce Czarny Dunajec so všetkými 15 lokalitami, „počet dobrovoľníkov začlenených do záchranného systému” – hasiči z jednotiek dobrovoľníckych hasičských zborov z lokalít obce Czarny Dunajec a nakoniec „počet obcí zahrnutých do projektu” – 15 lokalít (obcí) z obce Czarny Dunajec. Použité Vedúcim partnerom slovenské slovo „obec“, ktoré bolo preložené v žiadosti o finančný príspevok ako „gmina“, má v poľštine význam: obec/lokalita/mesto/spoločenstvo. Malo by sa však chápať ako lokalita/obec v súlade s nami prijatými projektovými predpokladmi, ktoré sme vysvetlili vyššie. Preto nezrovnalosti/rozdiely v názvosloví tohto ukazovateľa vyplývajú z nepresného prekladu slova „lokalita“, ktorému v správnom členení na slovenskej strane chýba rovnocenná územná jednotka.

Projekt celkom:
počet spoločných projektov – 1 projekt – v súlade s partnerskou zmluvou a zmluvou o poskytnutí finančného príspevku pre projekt počet partnerov – 2 partneri, t. j. obec Habovka a obec Czarny Dunajec – v súlade s partnerskou zmluvou a zmluvou o poskytnutí finančného príspevku pre projekt  Univerzálne ukazovatele projektu – priložená tabuľka k tejto správe s názvom „Ukazovatele projektu dosiahnuté“ ! Položky aktivít projektu, ktoré boli výrazne finančne nedočerpané ( priložená tabuľka k tejto správe)  
Spolupráca VP s PP1 Priebežne je VP v kontakte s PP1 pri koordinácii krokov realizácie projektu oboch partnerov , v tom tiež zberu dát na publikovanie na web stránke projektu.
VP bol v kontakte s partnerom od výberu PP1 za partnera projektu.  Rokovania sa zintenzívnili hlavne v období prípravy žiadosti na schválenie po 01.08.2013 (v druhej polovici  roku 2013 ) a následne po podpise zmluvy vo februári 2014. Predmetom rokovaní bolo upresňovanie úloh partnerov a dohodnutý spôsob komunikácie. Rokovania VP s PP   boli uskutočňované medzi partnermi počas celej doby realizácie priebežne  a spolupráca medzi partnermi bola na výbornej úrovni